dimecres, 19 de maig de 2010

Trets comuns de les urbanitzacions ignorades

Per l'estudi realitzat pels administradors d'aquest Bloc hi ha un conjunt de trets que es repeteixen en totes les urbanitzacions abandonades i ignorades pels municipis, que de forma objectiva volem llistar a continuació:

- Solen ser urbanitzacions privades, no recepcionades per l'ajuntament i amb poca població empadronada al municipi (pocs vots).
- Solen pertànyer a la vegada a diferents termes municipals.
- Les carències en les infrastructures solen ser importants i evidents i d'elevat cost per ser resoltes.
- Acostumen a ser deficitàries econòmicament i amb alta morositat en el cobrament de les quotes dels diferents propietaris.
- No disposen de serveis comunitaris (escoles, casals, poliesportius,...) funcionals i actius.
- Moltes propietats estan abandonades o en venta.
- Són abundants els problemes amb els serveis bàsics (recollida d'escombraries, infrstructures, internet, aigua, enllumenat públic,...)
- O no disposen d'associacions de veïns o abunden els conflictes entre els propietaris. Els propietaris no solen participar de les reunions ni convocatòries.
- Si disposen de juntes de gestió, aquestes no diposen de recursos ni coneixements necessaris per dur una actuació executiva eficient.
- No hi han propietaris dins dels organs de govern de l'Ajuntament (regidories).
- Les relacions amb els responsables i regidors de l'ajuntament i els representants dels propietaris (juntes) solen ser conflictives o nul.les.

No patir o solventar aquests trets negatius (entre d'altres), que us hem llistat anteriorment, es directament proporcional a l'augment de l'atenció i relació "proactiva" per part de l'ajuntament.